Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Ankara DGKÇ Santralı “çevre uyumlu” bir elektrik santralıdır. Elektrik üretim verimliliği yüksek bir doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralı olan Ankara DGKÇ Santralında Kuru Düşük NOx (DLN) brülörleri sayesinde tesisten kaynaklanan hava kirletici emisyonlarının asgari düzeyde oluşması sağlanmaktadır. Bu teknoloji, doğal gazın gaz türbinlerinde yanma dinamiklerini kontrol ederek baca gazı emisyonları üzerinde tam bir kontrol sağlamaktadır. Santral'ın gürültü emisyonu, modern tasarım uygulaması ve ”düşük gürültülü” teçhizat seçimi ile asgari seviyede tutulmuştur.

Baymina, kurulumunda seçilen çevreye uyumlu teknolojisinin yanı sıra, benimsemiş olduğu Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile çalışanlarının ve çevresindekilerin sağlığını korumayı kendine ilke edinmiştir. Baymina, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesine önem vermektedir.

Politikalarımız

Çevre Politikalarımız:

BAYMİNA ENERJİ, tesislerinde gerçekleştirilen tüm aktivitelerden sorumlu olup; paydaşları ve faaliyet alanlarında yer alan tüm çalışanları için yüksek seviyede çevre performansı sergilemesi gerektiğinin bilincindedir. BAYMİNA ENERJİ, tesislerinin çevre performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü yatırımları sürdürmekte kararlıdır.

Bu amaçla BAYMİNA ENERJİ;

 • Çevre boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki Çevre Mevzuatı hükümlerine ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği diğer gerekliliklere uymayı ve ilgili resmi kurumlar ile iletişimde bulunarak çevre mevzuatına uygunluk konusunda yapıcı çalışmalar yürütmeyi,
 • Mevcut tesislerinde enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yeni tesislerini en yüksek verimlilikte kurmak için ekonomik açıdan uygun fırsatları gözetmeyi,
 • Doğal kaynakları mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanmayı ve uygun maliyetli oldukları takdirde kaynakların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Faaliyetleri sonucu oluşan atıklarını, mümkün olduğu kadar kaynağında azaltma, geri dönüşüm ve/veya geri kazanım faaliyetleri ile minimize etmeyi, mümkün olmadığı durumlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde atıklarının bertarafını sağlamayı,
 • İşletme ile ilgili kararların alınması sürecinde; uygulanabilirlikleri ölçüsünde çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin de dikkate alınmasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini en aza indirgemek için çalışmayı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerinin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmayı,
 • Yönetimin azami desteğini alarak, Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları ile kuruluş bünyesinde proaktif ve katılımcı bir çevre yönetim kültürü oluşturmayı ve çalışanlarının çevre bilincini arttırmayı,
 • Acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi gerektiren durumlara yönelik yeterli planlama ve hazırlık yapmayı,
 • Sürekli gelişimi sağlamak amacı ile çevre hedefleri belirlemeyi,
 • Çalışanlar, tedarikçiler, yakın çevrede yer alan tesisler, resmi kurumlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlarından çevre
 • performansının yönetimine ilişkin alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı,
 • Çevre performansını açık, doğru ve ölçülebilir olarak bildirmeyi taahhüt eder.

İSG Politikalarımız:

BAYMİNA ENERJİ, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi konusuna kendini adamıştır ve bu Şirket Değerlerinin önemli bir parçasıdır. BAYMİNA ENERJİ, mümkün olan en iyi iş sağlığı ve güvenliği performansına ulaşmak, doğru iş güvenliği davranışları geliştirmek, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına yol açmamak ve kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini sağlamak konusunda kararlıdır.

BAYMİNA, bu kararlılık ve bağlılık doğrultusunda faaliyette bulunduğu bütün çalışma alanlarında;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına, bağlı olduğu Grup Şirketi Kurallarına ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği diğer gerekliliklere uymayı,
 • İşyerindeki bütün önemli tehlikeleri ve fırsatları belirlemeyi, bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri uygun şekilde kontrol altına almayı,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve sistemin doğasından kaynaklanan tehlikelerden çalışanları korumak amacıyla güvenli çalışma yöntemleri uygulamayı,
 • İlgili sağlık ve/veya güvenlik kurumlarıyla etkili iş ilişkileri oluşturmayı ve geliştirmeyi,
 • Proaktif ve katılımcı bir güvenlik kültürü oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını her alanda sürekli iyileştirmeyi ve bu kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği hedefleri oluşturmayı, iş planlarında ve kişisel teşvik düzenlemelerinde eylem planlarına ve ölçülebilir iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine yer vermeyi,
 • Çalışanlar, tedarikçilerimiz, devlet kurumları ve işbirliği yapılan her kesimden alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı ve bu aşamalarda şeffaflık ilkelerini gözetmeyi,
 • Acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi gerektiren durumlara yönelik yeterli planlama ve hazırlık yapmayı,
 • Gelecekte oluşabilecek kazaları engelleyebilmek amacı ile bütün olayların ve ramak kala olaylarının inceleme ve ders çıkarma amacı ile raporlanmasını sağlamak için katılımı teşvik eden bir iş güvenliği kültürü geliştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşmayı,
 • Çalışanların danışma ve katılımının sağlanmasını,
 • Bu politikayı ilgili bütün paydaşlara açık ve samimi olarak etkili bir şekilde duyurmayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansını bildirmeyi taahhüt eder.
 • BGYS Politikalarımız:

  Baymina, ISO 27001 standardi gerekliliklerini yerine getirmeyi ve devamını sağlamayı hedeflemiştir.

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak, Baymina bünyesindeki, yasal anlamda korunması gereken bilginin ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktadır.

  Kurulan sistem aracılığı ile;

  • Bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırarak, etkin bir bilgi güvenliği risk yönetim yaklaşımı ile bilgi güvenliği risklerinin azaltılması ve/veya yok edilmesini,
  • İş sürekliliğinin idamesini sağlamak üzere uygun iş planlarını ve sistemlerini geliştirmeyi,
  • Bilginin kontrollü yönetilmesini, Bilgi Güvenliği ihlallerinin tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almayı
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uymayı ve sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunmayı,
  • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmayı
  • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politaka, prosedür ve kontrollerine uymalarını,
  • Güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, Sağlamaktadır

  Baymina OHSAS 18001:2007 vE ISO 14001:2004 için Entegre bir Yönetim Sistemi kurmuş olup, sistem 2 Aralık 2013 tarihinde Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmıştır. 09 Temmuz 2016 tarihinde mevcut yönetim sistemine entegre ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Sertifikalara aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

  OHSAS 18001:2007 ISO 14001 AO2 ISO 27001:2013 BAYMİNA ISO 45001 AO2